ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
Шепетівського навчально-виховного комплексу №3
у складі "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака
та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" Хмельницької області

1.6. Головними завданнями закладу є:
-    забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
-    впровадження нових Державних стандартів початкової, середньої загальної освіти , належних умов для навчання та виховання учнів; 
-    оптимізація мережі навчального закладу відповідно до реальних умов і актуальних потреб;
-    урізноманітнення моделі організації освіти;
-    забезпечення необхідних умов щодо переходу навчання в школі на оновлені програми та виконання орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів;
-    виконання регіональних програм у галузі освіти;
-    визначення індивідуально-освітньої траєкторії розвитку учнів, профілізація старшої школи, запровадження інклюзивної освіти;
-    організація допрофільної та профільної підготовки учнів;
-    інформатизація та комп’ютеризація процесу управління навчальним закладом;
-    реалізація принципів наступності, перспективності в роботі ДНЗ і початкової школи, результативній співпраці педагогічних працівників, батьківських колективів;
-    переорієнтація на цілі сталого розвитку;
-    зростання рівня педагогічної майстерності педагогів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проектах та оволодіння методами комплексного самоаналізу професійної діяльності;
-    удосконалення роботи web-сайту НВК №3, залучення педагогів до участі у науково – методичних, освітніх і представницьких заходах регіонального, Всеукраїнського та міжнародного рівнів;
-    організація проектно-дослідницької діяльності учнів та педагогів;
-    розвиток та підтримка системи роботи з обдарованою та талановитою молоддю;
-    організація ефективної роботи з підготовки до ЗНО;
-    підняття іміджу закладу через наявність претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями серед ліцеїстів та інших учнів, нагородження Похвальними листами та грамотами;
-    створення безпечних умов перебування учнів, педагогів та працівників у закладі;
-    додержання Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти;
-    формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;
-    формування в школярів активної життєвої позиції, відповідальності перед Батьківщиною через активізацію діяльності органів учнівського самоврядування;
-    забезпечення виховання особистості інноваційного типу мислення, високої європейської та національної культури;
-    здійснення комплексу заходів щодо посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;
-    забезпечення превентивного виховання, формування правової культури, правового захисту дітей, подолання асоціальних проявів у молодіжному середовищі;
-    використання ефективних форм співпраці із громадськістю щодо створення умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей у виборі професії, високої мотивації до праці;
-    удосконалення системи виховної роботи, спрямованої на формування національної позиції, лідерських якостей, естетичних смаків особистості згідно Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів;
-    виховання в учнів та ліцеїстів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків громадянина;
-    виховання свідомого ставлення до свого здоров’я  та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров’я учнів, працівників;
-    сприяння реалізації оздоровчої функції школи шляхом формування здоров’язберігаючого середовища,  валеологічної культури учасників навчально – виховного процесу;
-    зміцнення матеріально-технічної бази закладу, здійснення заходів з енергозбереження.
2.3. Зарахування учнів до ліцею здійснює приймальна комісія на підставі наказу МОН від 26.07.1999  №266/222/363 «Правила приймання до ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою». Склад, чисельність та порядок роботи комісії  затверджується наказом директора закладу, який є її головою. Заступником голови приймальної комісії ліцею призначається заступник директора з навчально-виховної роботи в ліцеї.

2.4 До ліцею приймаються юнаки та дівчата – громадяни України віком від 15 років на рік вступу, які здатні за станом здоров’я навчатися в ліцеї, виявили бажання стати офіцерами Збройних Сил та інших військових формувань України та мають базову загальну середню освіту. 

2.5 Відбір вступників проводиться в Шепетівському НВК №3 на підставі вивчення особової справи учня, зарахування до ліцею – за результатами вступних випробувань.     

2.6 На приймальну комісію покладається:
приймання та розгляд документів вступників до ліцею та оформлення їх в особову справу;
конкурс особових справ (критеріями є: середній бал документа про освіту, характеристика, наявність пільг, особливі відзнаки, тощо);
медичний огляд;
психологічна підготовка (здійснює соціально-психологічна служба);
організація та проведення тестових випробувань (згідно розкладу, встановленого комісією, але не пізніше 15 серпня);
перевірка рівня фізичної підготовки;
підготовка проекту наказу про зарахування вступників ліцеїстами;
складання звіту за формою, яку затверджує голова приймальної комісії.
Юнаки (дівчата), які виявили бажання вступити до І курсу ліцею подають особисто або посилають поштою в термін з 1 квітня до 30 липня року вступу такі документи:
особисту заяву на ім’я директора закладу про бажання навчатися на І курсі ліцею;
заяву батьків (або осіб, які їх заміняють);
оригінал свідоцтва про народження;
характеристику й табель успішності за 9-й клас, засвідчений        печаткою директора;
медичні довідки (форми 0-86-1/0; 086-2/0);
свідоцтво про базову загальну середню освіту (вступники подають до приймальної комісії ліцею особисто при прибутті на вступні випробування).
Документи після надходження до навчального закладу оформляються в особову справу, яку розглядає приймальна комісія ліцею і за результатами її вивчення складає списки вступників. Списки підписуються всіма членами комісії і оприлюднюються.

2.7. Вступні випробування передбачають:
фахові вступні випробування – психологічна діагностика, медичний огляд, рівень фізичної підготовки, випробування із загальноосвітніх дисциплін.

2.8. Перевірка рівня фізичної підготовленості проводиться після проведення  медичного огляду відповідно таких  нормативів: 
        підтягування;
    біг 100 м; 1000 м;
    комплексна силова вправа.
2.9. Для вступного випробування (тестів) виділяється дві години. Завдання випробувань розробляються приймальною комісією відповідно до програм основної школи. Вони включають питання з української мови, історії України, математики, фізики, іноземної мови.

2.10.Прохідний бал визначається з урахуванням результатів психологічної діагностики, медичного огляду, перевірки рівня фізичної підготовленості, результатів вступних випробувань і оголошується перед вступниками.

 Дані усіх перевірок заносяться в окрему відомість, яка підписується  членами приймальної комісії. 

2.11. Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються до ліцею за конкурсом відповідно до кількості набраних балів.

2.12.При отриманні вступниками балів початкового рівня навчальних досягнень повторне  складання випробувань не дозволяється. Апеляція на результати вступних випробувань розглядає в день оголошення оцінок апеляційна комісія, склад, чисельність та порядок роботи якої затверджується наказом директора закладу.

2.13.    Наказ про зарахування учнів на 1 курс ліцею директор закладу  видає не пізніше 20 серпня, який доводиться до відома вступників. Списки зарахованих оприлюднюються через інформаційний центр, шкільний сайт.

2.14. Безпосередній контроль за своєчасне та якісне комплектування курсів ліцею здійснює заступник директора школи з навчально-виховної роботи в ліцеї, він же заступник голови приймальної комісії.

2.15. Поза конкурсом, за умови позитивного складання вступних випробувань, зараховуються діти-сироти та діти, які залишилися без опіки (піклування) батьків, а також діти, у яких один з батьків-військовослужбовців загинув при виконанні службових обов’язків та переможці обласних олімпіад, змагань, конкурсів ІІ етапу МАН.

2.16.    Першочергове право на зарахування до ліцею при рівності набраних балів мають юнаки.
2.17.    Термін навчання в ліцеї становить два роки, наповнюваність класу -    20-30 учнів.

2.18.    Ліцеїсти, які впродовж навчання не засвоїли навчальну програму, неодноразово порушували Статутні вимоги, наприкінці семестру чи навчального року за рішенням педагогічної ради Шепетівського НВК №3, наказом директора закладу переводять у відповідні класи загальноосвітньої школи.


6.21. Вступникам, зарахованим до ліцею, наказом директора закладу  присвоюється звання “ліцеїст” та видається Квиток ліцеїста.

6.22. Наказом  директора закладу на посади старших груп – командирів відділень (далі – командири відділень), старост класів – заступників командирів взводів (далі – заступники командирів взводів) і безпосередніх помічників класних керівників – командирів взводів (далі командири взводів) призначаються кращі за організаторськими здібностями, поведінкою та досягненням у навчанні ліцеїсти, яким присвоюються спеціальні звання: командиру відділення, заступникові командира взводу - “віце-сержант”, командир взводу – “віце старший сержант”.
8.10.Табельною навчальною зброєю, малокаліберними гвинтівками, боєприпасами, приладами та військово-технічним майном ліцей забезпечується органами постачання через військовий комісаріат. Замовлення на них виконують військкомати відповідно до Табелів і норм постачання при наявності дозволу органів  внутрішніх справ на їх зберігання. Розрахункові норми забезпечення озброєнням, майном, літературою і наочним приладдям з допризовної підготовки визначені у додатках до Програми допризовної підготовки.
Особистим речовим майном ліцеїсти забезпечуються за рахунок батьківських коштів.


Головним завданням ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Юнацька Варта» є надання своїм вихованцям освіти понад обсяг, визначений державним стандартом для загальної середньої освіти, створення умов для набуття ліцеїстами знань і навичок з військової та фізичної підготовки, розвиток їх творчих здібностей, нахилів, вміння самовдосконалюватися, формування патріотичної громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності та оборони України.